logo

About Us

Functions

The Hubli Dharwad Urban Development Authority performs planning and development functions:

I. Planning

The Hubli Dharwad Urban Development Authority is designated as the Planning Authority under the Karnataka Town and Country Planning Act, 1961. The planning functions in brief involve the following:

  • Preparation of development plan for Hubli Dharwad Twin city
  • Preparation of Scheme Plans.
  • Approval of Development Plans for Group Housing and Layouts.
  • Approval of building plans.
  • Other statutory functions under KTCP Act.

II. Development

In addition to the planning functions, the UDA Act envisages the following development functions:

  • Planning and implementation of schemes to provide for Residential sites, Commercial sites, Industrial sites, Civic Amenity sites, Parks and playgrounds.
  • Construction of Commercial complexes.
  • Construction of houses for Economically Weaker Sections, Low Income Group, Middle Income Group, High Income Group.
  • Development of major infrastructure facilities.

 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರಾಭಿವೃಧ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ನೌಕರರ ವಿಳಾಸ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಗಳು.

C£ÀA ºÉ¸ÀgÀÄ PÀZÉÃj zÀÆgÀªÁt ¸ÀA. ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀA.
DqÀ½vÀ «¨sÁUÀ
1

ಶ್ರೀ ಅನ್ವರ ಮುಧೋಳ
ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಧಾರವಾಡ

(O)2224098 8951269782
2

²æà J£ï.ºÉZï. PÀĪÀÄätÚ£ÀªÀgï
PÉ.JA.J.J¸ï. UÉæÃqï-1
ªÀiÁ£Àå DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ

(O)2224195 9886763509
3

²æà «£ÁAiÀÄPÀ ¥Á®£ÀPÀgÀ
«±ÉõÀ ¨sÀÆ ¸Áé¢üãÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ

(O)2222505 -
4

ಎಚ್. ಪ್ರಾಣೇಶ್,
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

(O)2222505 -
5

²æà ©. J¸ï. PÀÄ®PÀtÂð
ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ

(O)2224301 -
6

²æêÀÄw. ¦. JA. ¥Àæ¨sÀÄ. ²ÃWÀæ°¦UÁgÀgÀÄ.
CzsÀåPÀëgÀ D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ

(O)2224098 -
7

²æà J¸ï.JA. ¨ÉÆüÀtÚªÀgÀ
²ÃWÀæ°¦UÁgÀgÀÄ/DAiÀÄÄPÀÛgÀ D¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ

(O)2224195 -
8

²æÃ. «í. Dgï. ªÀÄoÀ¥Àw. ¥Àæ.zÀ.¸À

- -
9

²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ¥Àæ.zÀ.¸À.

- -
10

²æêÀÄw gÉÃSÁ. Dgï. PÁ¼É. ¢é.zÀ.¸À

(O)2224301 -
11

²æêÀÄw ¸ÀĤvÁ. ªÀÄ. ºÀ½îPÉÃj. ¢é.zÀ.¸À

(O) 2224274 -
12

²æêÀÄw ¸À«vÁ. gÀ. UÁr. ¢é.zÀ.¸À

(O)2224274 -
13

²æêÀÄw gÉÃtÄPÁ. ¸À. «ÄPÀ°. ¢é.zÀ.¸À

(O) 2224274 -
14

²æêÀÄw ªÀÄAdÄ. ¸ÀÄ. §gÀUÁ° ¢é.zÀ.¸À

(O)2224274 -
15

²æà ¥Àæ±ÁAvÀ. F. dwÛ. ¹¥Á¬Ä

- -
C©üªÀÈ¢üÞ «¨sÁUÀ
16

²æà JZï.¦. PÀgÀÄuÁPÀgÀ
PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ

(0) 2222616 -
17

²æà JA. gÁd±ÉÃRgÀ
¸À. PÁ. C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ

- -
18

²æà Dgï f ¥Ánî. ¸À.C

(O)2224301 -
19

²æà ¦. PÉ. ºÀ¸ÀgÀrØ ¸À.C-.

(O)2224301 -
20

²æÃ. §¸ÀªÀgÁd. zÉêÀVj. ¸À.C.

(O)2224301 -
21

²æÃ. J¸ï. «í. CAUÀr. ¥Àæ.zÀ.¸À

(O)2224301 -
¯ÉPÀÌ «¨sÁUÀ.
22

²æêÀÄw. «ÄãÁQë. eÉ. ªÉÄqÉèÃj,
¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzÀPÀgÀÄ

(O)2223611 -
23

²æÃ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ . ²gÀÆgÀ. ¥Àæ.zÀ.¸À

(O)2223611 -
AiÉÆÃd£Á «¨sÁUÀ
24

²æà «ªÉÃPÀ J£ï. PÁgÉÃPÀgÀ £ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

- -
25

²æà JA.JA. ²Ã®ªÀAvÀgÀ £ÀUÀgÀ AiÉÆÃdPÀgÀÄ

(O)2224274 -
26

²æêÀÄw: §¸ÀAw ¥ÁnÃ¯ï £ÀUÀgÀ AiÉÆÃdPÀgÀÄ

- -
27

²æÃ. JZï. Dgï. PÉÆ¥Àà¼À ¢.ézÀ.¸À.

(O)2224274 -
28

²æÃ. J¸ï. ¹. ¥Ánî. ¹¥Á¬Ä.

(O)2224274 -

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀPÀÄÌ PÁAiÉÄÝ 2005gÀ PÀ®A 5 gÀ£ÀéAiÀÄ (PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ PÁAiÉÄÝ 2005) ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢üÞ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀiÁ»w C¢üPÁjUÀ¼À£ÁßV vÀPÀët¢AzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w C¢üPÁj
1. ²æà «ªÉÃPÀ J£ï. PÁgÉÃPÀgÀ
£ÀUÀgÀ AiÉÆÃdPÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ,
ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢üÞ ¥Áæ¢üPÁgÀ ºÀħâ½î.
2)²æà JZï.¦. PÀgÀÄuÁPÀgÀ
PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ EAf¤ÃAiÀÄgÀ
ºÀħâ½î-zsÁgÀªÁqÀ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢üÞ ¥Áæ¢üPÁgÀ ºÀħâ½î.
3) ²æà «£ÁAiÀÄPÀ ¥Á®£ÀPÀgÀ
«±ÉõÀ ¨sÀƸÁé¢ü£Á¢üPÁj.
4) ಎಚ್. ಪ್ರಾಣೇಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರಾಬಿವೃಧ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.
5) ²æêÀÄw. «ÄãÁQë. eÉ. ªÉÄqÉèÃj, ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£Á¢PÁj
ºÀħâ½î zsÁgÀªÁqsÀ £ÀUÀgÁ©ªÀÈ¢üÞ ¥Áæ¢üPÁgÀ ºÀħâ½î
ªÉÄîä£À« ¥Áæ¢üPÁgÀ
²æà J£ï.ºÉZï. PÀĪÀÄätÚ£ÀªÀgï
PÉ.JA.J.J¸ï. UÉæÃqï-1
DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ
ºÀħâ½î zsÁgÀªÁqÀ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢üÞ ¥Áæ¢üPÁgÀ ºÀħâ½î