Visitor Number
hit counters
 
Welcome to our website www.hduda.org
 

ªÀiÁ£Àå GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ jmï ¦n±À£ï £ÀA-75227/2013 ¢£ÁAPÀ: 16-01-2013 ¤zÉÃð±À£À ªÉÄÃgÉUÉ CAvÀgïgÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝtzÀ «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄ°è ¨sÀƸÁé¢üãÀ¢AzÀ ¤ªÉñÀ£À PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÀAvÀæ¸ÀÛgÀÄ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ Cfð £ÀªÀÄÆ£É.

¢£ÁAPÀ: 06-10-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁªÀðwæPÀ gÀeÉ WÉÆö¹gÀĪÀzÀjAzÀ ºÀħâ½î «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝt «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄ°è ¤ªÉñÀ£À PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß 07-10-2014 gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 gÀ ªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¸À¯ÁVzÉ.

latest news On going Projects layouts forms
Read all the latest news happening at the HDUDA (Hubli - Dharwad Urban Development Authority) that are uploaded on a daily basis.
H D U D A is developing Bhairidevarakoppa and Amargol layouts .
HDUDA from the day of its inception has formed about 34 layouts and has made site allotments to general public.
Forms for allotment of sites are available in the office after notification in the news paper
 

Welcome to HDUDA (Hubli-Dharwad Urban Development Authority)
  HDUDA came into effect from 22-12-1987 by the Government notification under KUDA act - 1987. This authority combined in itself the planning functions of the erstwhile Planning authority and the developmental functions of the erstwhile CITB. Since inception HDUDA has allotted around …………  sites to the individuals for construction of residential dwellings. In addition around 280 civic amenity sites have been allotted for use to various public organizations and offices, catering to the felt needs of the locality.

Vision and mission of HDUDA
Plan, regulate, promote, monitor and facilitate urban development in Hubli - Dharwad Local planning area to ensure sustainable and orderly growth. To transform Hubli - Dharwad Urban area with high quality infrastructure, by visionary planning approach for better quality of life by ensuring sustainable and planned development by facilitating participatory and innovative approach through effective monitoring and regulation.  

Contact Details:
Hubli – Dharwad Urban Development Authority,
Navanagar,
Hubli
Phone no-0836- 2224098, 2224195, 2224301, 2222616, 2224274, 2222505
www.hduda.org